مشخصات دارو Nelfinavir, (As Mesylate) 625 mg دسته J05AE04

طریقه مصرف دارو Nelfinavir, (As Mesylate) 625 mg محدودیت های مصرفی Nelfinavir, (As Mesylate) 625 mg

نام دارو (Drug Name): Nelfinavir, (As Mesylate) 625 mg J05AE04

شکل دارويي(Dosage Form) : TABLET
راه مصرف(Route of Admin) : ORAL
دسته دارو(ATC Code) : J05AE04
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در اختيار معاونت سلامت قرار گيرد
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Multivitamin Pediatric دسته A11AE

طریقه مصرف دارو Multivitamin Pediatric محدودیت های مصرفی Multivitamin Pediatric

نام دارو (Drug Name): Multivitamin Pediatric A11AE

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : INTRAVENOUS
دسته دارو(ATC Code) : A11AE
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : توزيع فقط در بيمارستانها و تجويز توسط فوق تخصص نوزادان
تاریخ(Date) :