مشخصات دارو Stavudine 40 mg دسته J05AF04

طریقه مصرف دارو Stavudine 40 mg محدودیت های مصرفی Stavudine 40 mg

نام دارو (Drug Name): Stavudine 40 mg J05AF04

شکل دارويي(Dosage Form) : CAPSULE
راه مصرف(Route of Admin) : ORAL
دسته دارو(ATC Code) : J05AF04
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در اختيار معاونت سلامت قرار گيرد
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Selenium 50 mcg/ml دسته A12CE02

طریقه مصرف دارو Selenium 50 mcg/ml محدودیت های مصرفی Selenium 50 mcg/ml

نام دارو (Drug Name): Selenium 50 mcg/ml A12CE02

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : A12CE02
توضيحات(Description) : As Sodium Selenite Pentahydrate
محل دسترسي(Availability Site) : فهرست داروهاي با دسترسي خاص. فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) : 90/3/23

مشخصات دارو Stavudine 40 mg دسته J05AF04

طریقه مصرف دارو Stavudine 40 mg محدودیت های مصرفی Stavudine 40 mg

نام دارو (Drug Name): Stavudine 40 mg J05AF04

شکل دارويي(Dosage Form) : TABLET
راه مصرف(Route of Admin) : ORAL
دسته دارو(ATC Code) : J05AF04
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در اختيار معاونت سلامت قرار گيرد
تاریخ(Date) :