داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Efavirenz 200 mg دسته J05AG03

طریقه مصرف دارو Efavirenz 200 mg محدودیت های مصرفی Efavirenz 200 mg نام دارو (Drug Name): Efavirenz 200 mg J05AG03 شکل دارويي(Dosage Form) : TABLETراه مصرف(..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Edrophonium Chloride   10 mg/ml دسته V04CX

طریقه مصرف دارو Edrophonium Chloride   10 mg/ml محدودیت های مصرفی Edrophonium Chloride   10 mg/ml نام دارو (Drug Name): Edrophonium Chloride   10 mg/ml..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Efavirenz 600 mg دسته J05AG03

طریقه مصرف دارو Efavirenz 600 mg محدودیت های مصرفی Efavirenz 600 mg نام دارو (Drug Name): Efavirenz 600 mg J05AG03 شکل دارويي(Dosage Form) : TABLETراه مصرف(..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Efavirenz 150 mg/ml دسته J05AG03

طریقه مصرف دارو Efavirenz 150 mg/ml محدودیت های مصرفی Efavirenz 150 mg/ml نام دارو (Drug Name): Efavirenz 150 mg/ml J05AG03 شکل دارويي(Dosage Fo..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Efavirenz 100 mg دسته J05AG03

طریقه مصرف دارو Efavirenz 100 mg محدودیت های مصرفی Efavirenz 100 mg نام دارو (Drug Name): Efavirenz 100 mg J05AG03 شکل دارويي(Dosage Form) : CAPSULEراه مصرف..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Efavirenz 200 mg دسته J05AG03

طریقه مصرف دارو Efavirenz 200 mg محدودیت های مصرفی Efavirenz 200 mg نام دارو (Drug Name): Efavirenz 200 mg J05AG03 شکل دارويي(Dosage Form) : CAPSULEراه مصرف..

ادامه مطلب