مشخصات دارو Efavirenz 200 mg دسته J05AG03

طریقه مصرف دارو Efavirenz 200 mg محدودیت های مصرفی Efavirenz 200 mg

نام دارو (Drug Name): Efavirenz 200 mg J05AG03

شکل دارويي(Dosage Form) : TABLET
راه مصرف(Route of Admin) : ORAL
دسته دارو(ATC Code) : J05AG03
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در اختيار معاونت سلامت قرار گيرد
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Edrophonium Chloride   10 mg/ml دسته V04CX

طریقه مصرف دارو Edrophonium Chloride   10 mg/ml محدودیت های مصرفی Edrophonium Chloride   10 mg/ml

نام دارو (Drug Name): Edrophonium Chloride   10 mg/ml V04CX

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : V04CX
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Efavirenz 600 mg دسته J05AG03

طریقه مصرف دارو Efavirenz 600 mg محدودیت های مصرفی Efavirenz 600 mg

نام دارو (Drug Name): Efavirenz 600 mg J05AG03

شکل دارويي(Dosage Form) : TABLET
راه مصرف(Route of Admin) : ORAL
دسته دارو(ATC Code) : J05AG03
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در اختيار معاونت سلامت قرار گيرد
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Efavirenz 150 mg/ml دسته J05AG03

طریقه مصرف دارو Efavirenz 150 mg/ml محدودیت های مصرفی Efavirenz 150 mg/ml

نام دارو (Drug Name): Efavirenz 150 mg/ml J05AG03

شکل دارويي(Dosage Form) : SOLUTION
راه مصرف(Route of Admin) : ORAL
دسته دارو(ATC Code) : J05AG03
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در اختيار معاونت سلامت قرار گيرد
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Efavirenz 100 mg دسته J05AG03

طریقه مصرف دارو Efavirenz 100 mg محدودیت های مصرفی Efavirenz 100 mg

نام دارو (Drug Name): Efavirenz 100 mg J05AG03

شکل دارويي(Dosage Form) : CAPSULE
راه مصرف(Route of Admin) : ORAL
دسته دارو(ATC Code) : J05AG03
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در اختيار معاونت سلامت قرار گيرد
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Efavirenz 200 mg دسته J05AG03

طریقه مصرف دارو Efavirenz 200 mg محدودیت های مصرفی Efavirenz 200 mg

نام دارو (Drug Name): Efavirenz 200 mg J05AG03

شکل دارويي(Dosage Form) : CAPSULE
راه مصرف(Route of Admin) : ORAL
دسته دارو(ATC Code) : J05AG03
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در اختيار معاونت سلامت قرار گيرد
تاریخ(Date) :