مشخصات دارو Botulism Polyvalent (A+B+E) دسته J06AA04

طریقه مصرف دارو Botulism Polyvalent (A+B+E) محدودیت های مصرفی Botulism Polyvalent (A+B+E)

نام دارو (Drug Name): Botulism Polyvalent (A+B+E) J06AA04

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : J06AA04
توضيحات(Description) : **Antitoxin**
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در اختيار معاونت سلامت قرار گيرد
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Botulism Monovalent دسته J06AA04

طریقه مصرف دارو Botulism Monovalent محدودیت های مصرفی Botulism Monovalent

نام دارو (Drug Name): Botulism Monovalent J06AA04

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : J06AA04
توضيحات(Description) : **Antitoxin**
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در اختيار معاونت سلامت قرار گيرد
تاریخ(Date) :