داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Imipenem /Cilastatin   750/750 mg دسته J01DH51

طریقه مصرف دارو Imipenem /Cilastatin   750/750 mg محدودیت های مصرفی Imipenem /Cilastatin   750/750 mg نام دارو (Drug Name): Imipenem /Cilastatin   75..

ادامه مطلب