مشخصات دارو Diclofenac Sodium 75 mg/3ml دسته M01AB05

طریقه مصرف دارو Diclofenac Sodium 75 mg/3ml محدودیت های مصرفی Diclofenac Sodium 75 mg/3ml

نام دارو (Drug Name): Diclofenac Sodium 75 mg/3ml M01AB05

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : M01AB05
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :