داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Diclofenac Sodium 75 mg/3ml دسته M01AB05

طریقه مصرف دارو Diclofenac Sodium 75 mg/3ml محدودیت های مصرفی Diclofenac Sodium 75 mg/3ml نام دارو (Drug Name): Diclofenac Sodium 75 mg/3ml M01A..

ادامه مطلب