مشخصات دارو Valganciclovir 250 mg/5ml دسته J05AB14

طریقه مصرف دارو Valganciclovir 250 mg/5ml محدودیت های مصرفی Valganciclovir 250 mg/5ml

نام دارو (Drug Name): Valganciclovir 250 mg/5ml J05AB14

شکل دارويي(Dosage Form) : POWDER ,FOR SOLUTION
راه مصرف(Route of Admin) : ORAL
دسته دارو(ATC Code) : J05AB14
توضيحات(Description) : As Hydrochloride
محل دسترسي(Availability Site) : فهرست داروهاي با دسترسي خاص ، زیرنظر مرکز مدیریت بیماریهای واگیردار
تاریخ(Date) : 1391/10/03

مشخصات دارو Ketamine (As HCl )   50 mg/ml, 10 ml دسته N01AX03

طریقه مصرف دارو Ketamine (As HCl )   50 mg/ml, 10 ml محدودیت های مصرفی Ketamine (As HCl )   50 mg/ml, 10 ml

نام دارو (Drug Name): Ketamine (As HCl )   50 mg/ml, 10 ml N01AX03

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : N01AX03
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Midazolam Hydrochloride 2 mg/ml دسته N05CD08

طریقه مصرف دارو Midazolam Hydrochloride 2 mg/ml محدودیت های مصرفی Midazolam Hydrochloride 2 mg/ml

نام دارو (Drug Name): Midazolam Hydrochloride 2 mg/ml N05CD08

شکل دارويي(Dosage Form) : SYRUP
راه مصرف(Route of Admin) : ORAL
دسته دارو(ATC Code) : N05CD08
توضيحات(Description) : –
محل دسترسي(Availability Site) : فهرست داروهاي با دسترسي خاص. فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) : 1391/02/25