داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Valganciclovir 250 mg/5ml دسته J05AB14

طریقه مصرف دارو Valganciclovir 250 mg/5ml محدودیت های مصرفی Valganciclovir 250 mg/5ml نام دارو (Drug Name): Valganciclovir 250 mg/5ml J05AB14 شکل دارويي(Do..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Ketamine (As HCl )   50 mg/ml, 10 ml دسته N01AX03

طریقه مصرف دارو Ketamine (As HCl )   50 mg/ml, 10 ml محدودیت های مصرفی Ketamine (As HCl )   50 mg/ml, 10 ml نام دارو (Drug Name): Ketamine (As HCl )   50 mg/..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Midazolam Hydrochloride 2 mg/ml دسته N05CD08

طریقه مصرف دارو Midazolam Hydrochloride 2 mg/ml محدودیت های مصرفی Midazolam Hydrochloride 2 mg/ml نام دارو (Drug Name): Midazolam Hydrochloride 2..

ادامه مطلب