مشخصات دارو Ketorolac Tromethamine 15 mg/ml دسته M01AB15

طریقه مصرف دارو Ketorolac Tromethamine 15 mg/ml محدودیت های مصرفی Ketorolac Tromethamine 15 mg/ml

نام دارو (Drug Name): Ketorolac Tromethamine 15 mg/ml M01AB15

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : M01AB15
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فهرست داروهاي با دسترسي خاص. فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) : 1392/5/29

مشخصات دارو Heparin Sodium 5000 U/ml, 5ml دسته B01AB01

طریقه مصرف دارو Heparin Sodium 5000 U/ml, 5ml محدودیت های مصرفی Heparin Sodium 5000 U/ml, 5ml

نام دارو (Drug Name): Heparin Sodium 5000 U/ml, 5ml B01AB01

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : B01AB01
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Ibuprofen 100mg/ml, 4ml دسته M01AE01

طریقه مصرف دارو Ibuprofen 100mg/ml, 4ml محدودیت های مصرفی Ibuprofen 100mg/ml, 4ml

نام دارو (Drug Name): Ibuprofen 100mg/ml, 4ml M01AE01

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : M01AE01
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فهرست داروهاي با دسترسي خاص. فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) : 1390/06/14

مشخصات دارو Ibuprofen 5mg/ml, 2ml دسته M01AE01

طریقه مصرف دارو Ibuprofen 5mg/ml, 2ml محدودیت های مصرفی Ibuprofen 5mg/ml, 2ml

نام دارو (Drug Name): Ibuprofen 5mg/ml, 2ml M01AE01

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : INTRAVENOUS
دسته دارو(ATC Code) : M01AE01
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : در مراکز داراي فوق تخصص نوزادان و فوق تخصص قلب کودکان و مجهز به دستگاه اکوکارديوگرافي جهت تشخيص PDA (Patent ductus arterious)
تاریخ(Date) :