داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Ketorolac Tromethamine 15 mg/ml دسته M01AB15

طریقه مصرف دارو Ketorolac Tromethamine 15 mg/ml محدودیت های مصرفی Ketorolac Tromethamine 15 mg/ml نام دارو (Drug Name): Ketorolac Tromethamine 15 mg/ml M0..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Heparin Sodium 5000 U/ml, 5ml دسته B01AB01

طریقه مصرف دارو Heparin Sodium 5000 U/ml, 5ml محدودیت های مصرفی Heparin Sodium 5000 U/ml, 5ml نام دارو (Drug Name): Heparin Sodium 5000 U/ml, 5ml B0..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Ibuprofen 100mg/ml, 4ml دسته M01AE01

طریقه مصرف دارو Ibuprofen 100mg/ml, 4ml محدودیت های مصرفی Ibuprofen 100mg/ml, 4ml نام دارو (Drug Name): Ibuprofen 100mg/ml, 4ml M01AE01 شکل دارو..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Ibuprofen 5mg/ml, 2ml دسته M01AE01

طریقه مصرف دارو Ibuprofen 5mg/ml, 2ml محدودیت های مصرفی Ibuprofen 5mg/ml, 2ml نام دارو (Drug Name): Ibuprofen 5mg/ml, 2ml M01AE01 شکل دارو..

ادامه مطلب