داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Succinylcholine Chloride 100 mg/ml, 10ml دسته M03AB01

طریقه مصرف دارو Succinylcholine Chloride 100 mg/ml, 10ml محدودیت های مصرفی Succinylcholine Chloride 100 mg/ml, 10ml نام دارو (Drug Name): Succinylchol..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Succinylcholine Chloride 1 g دسته M03AB01

طریقه مصرف دارو Succinylcholine Chloride 1 g محدودیت های مصرفی Succinylcholine Chloride 1 g نام دارو (Drug Name): Succinylcholine Chloride 1 g M03..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Streptokinase   750,000 IU دسته B01AD01

طریقه مصرف دارو Streptokinase   750,000 IU محدودیت های مصرفی Streptokinase   750,000 IU نام دارو (Drug Name): Streptokinase   750,000 IU B01AD01 شکل دارويي(Dosage For..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Succinylcholine Chloride 20 mg/ml دسته M03AB01

طریقه مصرف دارو Succinylcholine Chloride 20 mg/ml محدودیت های مصرفی Succinylcholine Chloride 20 mg/ml نام دارو (Drug Name): Succinylcholine Chlor..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Succinylcholine Chloride 100 mg دسته M03AB01

طریقه مصرف دارو Succinylcholine Chloride 100 mg محدودیت های مصرفی Succinylcholine Chloride 100 mg نام دارو (Drug Name): Succinylcholine Chloride ..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Succinylcholine Chloride 50 mg/ml, 2ml دسته M03AB01

طریقه مصرف دارو Succinylcholine Chloride 50 mg/ml, 2ml محدودیت های مصرفی Succinylcholine Chloride 50 mg/ml, 2ml نام دارو (Drug Name): Succinylchol..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Succinylcholine Chloride 50 mg/ml, 10ml دسته M03AB01

طریقه مصرف دارو Succinylcholine Chloride 50 mg/ml, 10ml محدودیت های مصرفی Succinylcholine Chloride 50 mg/ml, 10ml نام دارو (Drug Name): Succinylchol..

ادامه مطلب