مشخصات دارو Succinylcholine Chloride 100 mg/ml, 10ml دسته M03AB01

طریقه مصرف دارو Succinylcholine Chloride 100 mg/ml, 10ml محدودیت های مصرفی Succinylcholine Chloride 100 mg/ml, 10ml

نام دارو (Drug Name): Succinylcholine Chloride 100 mg/ml, 10ml M03AB01

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : M03AB01
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Succinylcholine Chloride 1 g دسته M03AB01

طریقه مصرف دارو Succinylcholine Chloride 1 g محدودیت های مصرفی Succinylcholine Chloride 1 g

نام دارو (Drug Name): Succinylcholine Chloride 1 g M03AB01

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION, POWDER,
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : M03AB01
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Streptokinase   750,000 IU دسته B01AD01

طریقه مصرف دارو Streptokinase   750,000 IU محدودیت های مصرفی Streptokinase   750,000 IU

نام دارو (Drug Name): Streptokinase   750,000 IU B01AD01

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION, POWDER,
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : B01AD01
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Succinylcholine Chloride 20 mg/ml دسته M03AB01

طریقه مصرف دارو Succinylcholine Chloride 20 mg/ml محدودیت های مصرفی Succinylcholine Chloride 20 mg/ml

نام دارو (Drug Name): Succinylcholine Chloride 20 mg/ml M03AB01

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : M03AB01
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Succinylcholine Chloride 100 mg دسته M03AB01

طریقه مصرف دارو Succinylcholine Chloride 100 mg محدودیت های مصرفی Succinylcholine Chloride 100 mg

نام دارو (Drug Name): Succinylcholine Chloride 100 mg M03AB01

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION, POWDER,
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : M03AB01
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Succinylcholine Chloride 50 mg/ml, 2ml دسته M03AB01

طریقه مصرف دارو Succinylcholine Chloride 50 mg/ml, 2ml محدودیت های مصرفی Succinylcholine Chloride 50 mg/ml, 2ml

نام دارو (Drug Name): Succinylcholine Chloride 50 mg/ml, 2ml M03AB01

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : M03AB01
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Succinylcholine Chloride 50 mg/ml, 10ml دسته M03AB01

طریقه مصرف دارو Succinylcholine Chloride 50 mg/ml, 10ml محدودیت های مصرفی Succinylcholine Chloride 50 mg/ml, 10ml

نام دارو (Drug Name): Succinylcholine Chloride 50 mg/ml, 10ml M03AB01

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : M03AB01
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :