داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Atracurium Besylate   10 mg/ml, 5ml دسته M03AC04

طریقه مصرف دارو Atracurium Besylate   10 mg/ml, 5ml محدودیت های مصرفی Atracurium Besylate   10 mg/ml, 5ml نام دارو (Drug Name): Atracurium Besylate   10 ..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Atracurium Besylate   10 mg/ml, 2.5ml دسته M03AC04

طریقه مصرف دارو Atracurium Besylate   10 mg/ml, 2.5ml محدودیت های مصرفی Atracurium Besylate   10 mg/ml, 2.5ml نام دارو (Drug Name): Atracurium Besylate   10 ..

ادامه مطلب