مشخصات دارو Atracurium Besylate   10 mg/ml, 5ml دسته M03AC04

طریقه مصرف دارو Atracurium Besylate   10 mg/ml, 5ml محدودیت های مصرفی Atracurium Besylate   10 mg/ml, 5ml

نام دارو (Drug Name): Atracurium Besylate   10 mg/ml, 5ml M03AC04

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : M03AC04
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Atracurium Besylate   10 mg/ml, 2.5ml دسته M03AC04

طریقه مصرف دارو Atracurium Besylate   10 mg/ml, 2.5ml محدودیت های مصرفی Atracurium Besylate   10 mg/ml, 2.5ml

نام دارو (Drug Name): Atracurium Besylate   10 mg/ml, 2.5ml M03AC04

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : M03AC04
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :