داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Pethidine Hydrochloride    50 mg/ml,  1ml دسته N02AB02

طریقه مصرف دارو Pethidine Hydrochloride    50 mg/ml,  1ml محدودیت های مصرفی Pethidine Hydrochloride    50 mg/ml,  1ml نام دارو (Drug Name): Pethidine Hyd..

ادامه مطلب