مشخصات دارو Thiopental Sodium 1 g دسته N01AF03

طریقه مصرف دارو Thiopental Sodium 1 g محدودیت های مصرفی Thiopental Sodium 1 g

نام دارو (Drug Name): Thiopental Sodium 1 g N01AF03

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION, POWDER,
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : N01AF03
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Thiopental Sodium 50 mg/ml, 20ml دسته N01AF03

طریقه مصرف دارو Thiopental Sodium 50 mg/ml, 20ml محدودیت های مصرفی Thiopental Sodium 50 mg/ml, 20ml

نام دارو (Drug Name): Thiopental Sodium 50 mg/ml, 20ml N01AF03

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : N01AF03
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Thiamine HCl 100 mg/ ml دسته A11DA01

طریقه مصرف دارو Thiamine HCl 100 mg/ ml محدودیت های مصرفی Thiamine HCl 100 mg/ ml

نام دارو (Drug Name): Thiamine HCl 100 mg/ ml A11DA01

شکل دارويي(Dosage Form) : Injection
راه مصرف(Route of Admin) : Intravenous Drip
دسته دارو(ATC Code) : A11DA01
توضيحات(Description) : زمان لازم انفوزیون، 30 دقیقه میباشد.
محل دسترسي(Availability Site) : فهرست داروهاي با دسترسي خاص.فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود.
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Thiopental Sodium 25 mg/ml, 20ml دسته N01AF03

طریقه مصرف دارو Thiopental Sodium 25 mg/ml, 20ml محدودیت های مصرفی Thiopental Sodium 25 mg/ml, 20ml

نام دارو (Drug Name): Thiopental Sodium 25 mg/ml, 20ml N01AF03

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : N01AF03
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :