داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Thiopental Sodium 1 g دسته N01AF03

طریقه مصرف دارو Thiopental Sodium 1 g محدودیت های مصرفی Thiopental Sodium 1 g نام دارو (Drug Name): Thiopental Sodium 1 g N01AF03 شکل دارويي(Do..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Thiopental Sodium 50 mg/ml, 20ml دسته N01AF03

طریقه مصرف دارو Thiopental Sodium 50 mg/ml, 20ml محدودیت های مصرفی Thiopental Sodium 50 mg/ml, 20ml نام دارو (Drug Name): Thiopental Sodium 50 mg/m..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Thiamine HCl 100 mg/ ml دسته A11DA01

طریقه مصرف دارو Thiamine HCl 100 mg/ ml محدودیت های مصرفی Thiamine HCl 100 mg/ ml نام دارو (Drug Name): Thiamine HCl 100 mg/ ml A11DA01 شکل داروي..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Thiopental Sodium 25 mg/ml, 20ml دسته N01AF03

طریقه مصرف دارو Thiopental Sodium 25 mg/ml, 20ml محدودیت های مصرفی Thiopental Sodium 25 mg/ml, 20ml نام دارو (Drug Name): Thiopental Sodium 25 mg/m..

ادامه مطلب