داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Alfentanil (as HCl) 0.5 mg/ml, 10ml دسته N01AH02

طریقه مصرف دارو Alfentanil (as HCl) 0.5 mg/ml, 10ml محدودیت های مصرفی Alfentanil (as HCl) 0.5 mg/ml, 10ml نام دارو (Drug Name): Alfentanil (as HCl) ..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Alfentanil (as HCl) 0.5 mg/ml, 2ml دسته N01AH02

طریقه مصرف دارو Alfentanil (as HCl) 0.5 mg/ml, 2ml محدودیت های مصرفی Alfentanil (as HCl) 0.5 mg/ml, 2ml نام دارو (Drug Name): Alfentanil (as HCl)..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Alfentanil (as HCl) 0.5 mg/ ml, 5ml دسته N01Ah02

طریقه مصرف دارو Alfentanil (as HCl) 0.5 mg/ ml, 5ml محدودیت های مصرفی Alfentanil (as HCl) 0.5 mg/ ml, 5ml نام دارو (Drug Name): Alfentanil (as HCl) ..

ادامه مطلب