مشخصات دارو Succinylcholine Chloride 500 mg دسته M03AB01

طریقه مصرف دارو Succinylcholine Chloride 500 mg محدودیت های مصرفی Succinylcholine Chloride 500 mg

نام دارو (Drug Name): Succinylcholine Chloride 500 mg M03AB01

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION, POWDER,
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : M03AB01
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Sufentanil 5 mcg/ml, 10ml دسته N01AH03

طریقه مصرف دارو Sufentanil 5 mcg/ml, 10ml محدودیت های مصرفی Sufentanil 5 mcg/ml, 10ml

نام دارو (Drug Name): Sufentanil 5 mcg/ml, 10ml N01AH03

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : N01AH03
توضيحات(Description) : As Citrate
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Sufentanil 5 mcg/m, 5ml دسته N01AH03

طریقه مصرف دارو Sufentanil 5 mcg/m, 5ml محدودیت های مصرفی Sufentanil 5 mcg/m, 5ml

نام دارو (Drug Name): Sufentanil 5 mcg/m, 5ml N01AH03

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : N01AH03
توضيحات(Description) : As Citrate
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Sufentanil 5 mcg/ml, 2ml دسته N01AH03

طریقه مصرف دارو Sufentanil 5 mcg/ml, 2ml محدودیت های مصرفی Sufentanil 5 mcg/ml, 2ml

نام دارو (Drug Name): Sufentanil 5 mcg/ml, 2ml N01AH03

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : N01AH03
توضيحات(Description) : As Citrate
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :