داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Succinylcholine Chloride 500 mg دسته M03AB01

طریقه مصرف دارو Succinylcholine Chloride 500 mg محدودیت های مصرفی Succinylcholine Chloride 500 mg نام دارو (Drug Name): Succinylcholine Chloride ..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Sufentanil 5 mcg/ml, 10ml دسته N01AH03

طریقه مصرف دارو Sufentanil 5 mcg/ml, 10ml محدودیت های مصرفی Sufentanil 5 mcg/ml, 10ml نام دارو (Drug Name): Sufentanil 5 mcg/ml, 10ml N01AH03 شکل داروي..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Sufentanil 5 mcg/m, 5ml دسته N01AH03

طریقه مصرف دارو Sufentanil 5 mcg/m, 5ml محدودیت های مصرفی Sufentanil 5 mcg/m, 5ml نام دارو (Drug Name): Sufentanil 5 mcg/m, 5ml N01AH03 شکل دارويي(..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Sufentanil 5 mcg/ml, 2ml دسته N01AH03

طریقه مصرف دارو Sufentanil 5 mcg/ml, 2ml محدودیت های مصرفی Sufentanil 5 mcg/ml, 2ml نام دارو (Drug Name): Sufentanil 5 mcg/ml, 2ml N01AH03 شکل داروي..

ادامه مطلب