داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Rasburicase 1.5 mg دسته V03AF07

طریقه مصرف دارو Rasburicase 1.5 mg محدودیت های مصرفی Rasburicase 1.5 mg نام دارو (Drug Name): Rasburicase 1.5 mg V03AF07 شکل دارويي(Dosag..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Remifentanil HCl 2 mg دسته N01AH06

طریقه مصرف دارو Remifentanil HCl 2 mg محدودیت های مصرفی Remifentanil HCl 2 mg نام دارو (Drug Name): Remifentanil HCl 2 mg N01AH06 شکل دارويي(Dos..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Remifentanil HCl 1 mg دسته N01AH06

طریقه مصرف دارو Remifentanil HCl 1 mg محدودیت های مصرفی Remifentanil HCl 1 mg نام دارو (Drug Name): Remifentanil HCl 1 mg N01AH06 شکل دارويي(Dos..

ادامه مطلب