مشخصات دارو Rasburicase 1.5 mg دسته V03AF07

طریقه مصرف دارو Rasburicase 1.5 mg محدودیت های مصرفی Rasburicase 1.5 mg

نام دارو (Drug Name): Rasburicase 1.5 mg V03AF07

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION, POWDER
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : V03AF07
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط براي بيمارستان علي اصغر و محک
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Remifentanil HCl 2 mg دسته N01AH06

طریقه مصرف دارو Remifentanil HCl 2 mg محدودیت های مصرفی Remifentanil HCl 2 mg

نام دارو (Drug Name): Remifentanil HCl 2 mg N01AH06

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION, POWDER,
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : N01AH06
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Remifentanil HCl 1 mg دسته N01AH06

طریقه مصرف دارو Remifentanil HCl 1 mg محدودیت های مصرفی Remifentanil HCl 1 mg

نام دارو (Drug Name): Remifentanil HCl 1 mg N01AH06

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION, POWDER,
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : N01AH06
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :