مشخصات دارو Droperidol   2.5 mg/ml, 10ml دسته N01AX01

طریقه مصرف دارو Droperidol   2.5 mg/ml, 10ml محدودیت های مصرفی Droperidol   2.5 mg/ml, 10ml

نام دارو (Drug Name): Droperidol   2.5 mg/ml, 10ml N01AX01

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : N01AX01
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :