داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Isoniazid/Rifampin 75/150 mg دسته J04AM02

طریقه مصرف دارو Isoniazid/Rifampin 75/150 mg محدودیت های مصرفی Isoniazid/Rifampin 75/150 mg نام دارو (Drug Name): Isoniazid/Rifampin 75/150 mg J04..

ادامه مطلب