مشخصات دارو propofol   10 mg/ml, 100ml دسته N01AX10

طریقه مصرف دارو propofol   10 mg/ml, 100ml محدودیت های مصرفی propofol   10 mg/ml, 100ml

نام دارو (Drug Name): propofol   10 mg/ml, 100ml N01AX10

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : N01AX10
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو propofol   10 mg/ml, 50ml دسته N01AX10

طریقه مصرف دارو propofol   10 mg/ml, 50ml محدودیت های مصرفی propofol   10 mg/ml, 50ml

نام دارو (Drug Name): propofol   10 mg/ml, 50ml N01AX10

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : N01AX10
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Polymyxin B Sulfate   500,000 U دسته S01AA18

طریقه مصرف دارو Polymyxin B Sulfate   500,000 U محدودیت های مصرفی Polymyxin B Sulfate   500,000 U

نام دارو (Drug Name): Polymyxin B Sulfate   500,000 U S01AA18

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : S01AA18
توضيحات(Description) : **INJECTION/OPHTHALMIC DROPS**
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Propofol   10 mg/ml, 20ml دسته N01AX10

طریقه مصرف دارو Propofol   10 mg/ml, 20ml محدودیت های مصرفی Propofol   10 mg/ml, 20ml

نام دارو (Drug Name): Propofol   10 mg/ml, 20ml N01AX10

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : N01AX10
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :