مشخصات دارو Nitroglycerin 1 mg/ml, 5ml دسته C01DA02

طریقه مصرف دارو Nitroglycerin 1 mg/ml, 5ml محدودیت های مصرفی Nitroglycerin 1 mg/ml, 5ml

نام دارو (Drug Name): Nitroglycerin 1 mg/ml, 5ml C01DA02

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : C01DA02
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Nitrous Oxide 1000 PPM دسته N01AX13

طریقه مصرف دارو Nitrous Oxide 1000 PPM محدودیت های مصرفی Nitrous Oxide 1000 PPM

نام دارو (Drug Name): Nitrous Oxide 1000 PPM N01AX13

شکل دارويي(Dosage Form) : INHALER
راه مصرف(Route of Admin) : RESPIRATORY
دسته دارو(ATC Code) : N01AX13
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : در مراکز طبي کودکان- قلب شهيد رجايي- قلب تهران و بيمارستان مسيح دانشوري و امام خميني
تاریخ(Date) :