مشخصات دارو Bupivacaine Hydrochloride      0.5%, 10ml دسته N01BB01

طریقه مصرف دارو Bupivacaine Hydrochloride      0.5%, 10ml محدودیت های مصرفی Bupivacaine Hydrochloride      0.5%, 10ml

نام دارو (Drug Name): Bupivacaine Hydrochloride      0.5%, 10ml N01BB01

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : N01BB01
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Bupivacaine Hydrochloride      0.25%, 20ml دسته N01BB01

طریقه مصرف دارو Bupivacaine Hydrochloride      0.25%, 20ml محدودیت های مصرفی Bupivacaine Hydrochloride      0.25%, 20ml

نام دارو (Drug Name): Bupivacaine Hydrochloride      0.25%, 20ml N01BB01

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : N01BB01
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Bupivacaine Hydrochloride      0.5%, 4ml دسته N01BB01

طریقه مصرف دارو Bupivacaine Hydrochloride      0.5%, 4ml محدودیت های مصرفی Bupivacaine Hydrochloride      0.5%, 4ml

نام دارو (Drug Name): Bupivacaine Hydrochloride      0.5%, 4ml N01BB01

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : INTRASPINAL
دسته دارو(ATC Code) : N01BB01
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Bupivacaine Hydrochloride      0.25%, 10ml دسته N01BB01

طریقه مصرف دارو Bupivacaine Hydrochloride      0.25%, 10ml محدودیت های مصرفی Bupivacaine Hydrochloride      0.25%, 10ml

نام دارو (Drug Name): Bupivacaine Hydrochloride      0.25%, 10ml N01BB01

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : N01BB01
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Bupivacaine Hydrochloride      0.5%, 20ml دسته N01BB01

طریقه مصرف دارو Bupivacaine Hydrochloride      0.5%, 20ml محدودیت های مصرفی Bupivacaine Hydrochloride      0.5%, 20ml

نام دارو (Drug Name): Bupivacaine Hydrochloride      0.5%, 20ml N01BB01

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : N01BB01
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :