داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Lidocaine Hydrochoride 5% دسته N01BB52

طریقه مصرف دارو Lidocaine Hydrochoride 5% محدودیت های مصرفی Lidocaine Hydrochoride 5% نام دارو (Drug Name): Lidocaine Hydrochoride 5% N01BB52 شکل دارو..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Mepivacaine Hydrochloride   3%, 1.7ml دسته N01BB03

طریقه مصرف دارو Mepivacaine Hydrochloride   3%, 1.7ml محدودیت های مصرفی Mepivacaine Hydrochloride   3%, 1.7ml نام دارو (Drug Name): Mepivacaine Hydrochloride..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Mepivacaine Hydrochloride   2%, 20ml دسته N01BB03

طریقه مصرف دارو Mepivacaine Hydrochloride   2%, 20ml محدودیت های مصرفی Mepivacaine Hydrochloride   2%, 20ml نام دارو (Drug Name): Mepivacaine Hydrochloride..

ادامه مطلب