مشخصات دارو Lidocaine Hydrochoride 5% دسته N01BB52

طریقه مصرف دارو Lidocaine Hydrochoride 5% محدودیت های مصرفی Lidocaine Hydrochoride 5%

نام دارو (Drug Name): Lidocaine Hydrochoride 5% N01BB52

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : INTRASPINAL
دسته دارو(ATC Code) : N01BB52
توضيحات(Description) : (Lidocaine HCl 5%+Dextrose 7.5%)
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

مشخصات دارو Mepivacaine Hydrochloride   3%, 1.7ml دسته N01BB03

طریقه مصرف دارو Mepivacaine Hydrochloride   3%, 1.7ml محدودیت های مصرفی Mepivacaine Hydrochloride   3%, 1.7ml

نام دارو (Drug Name): Mepivacaine Hydrochloride   3%, 1.7ml N01BB03

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : N01BB03
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط برای مصرف در دندانپزشکی
تاریخ(Date) : 90/3/23

مشخصات دارو Mepivacaine Hydrochloride   2%, 20ml دسته N01BB03

طریقه مصرف دارو Mepivacaine Hydrochloride   2%, 20ml محدودیت های مصرفی Mepivacaine Hydrochloride   2%, 20ml

نام دارو (Drug Name): Mepivacaine Hydrochloride   2%, 20ml N01BB03

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : N01BB03
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :