داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Morphine Hydrochloride   10 mg/ml دسته N02AA01

طریقه مصرف دارو Morphine Hydrochloride   10 mg/ml محدودیت های مصرفی Morphine Hydrochloride   10 mg/ml نام دارو (Drug Name): Morphine Hydrochloride   10 m..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Morphine Sulfate 50mg/ml, 10ml دسته N02AA01

طریقه مصرف دارو Morphine Sulfate 50mg/ml, 10ml محدودیت های مصرفی Morphine Sulfate 50mg/ml, 10ml نام دارو (Drug Name): Morphine Sulfate 50mg/m..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Mivacurium Chloride   2 mg/ml دسته M03AC10

طریقه مصرف دارو Mivacurium Chloride   2 mg/ml محدودیت های مصرفی Mivacurium Chloride   2 mg/ml نام دارو (Drug Name): Mivacurium Chloride   2 mg/ml M03AC10 ..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Morphine Sulfate 25mg/ml, 4ml دسته N02AA01

طریقه مصرف دارو Morphine Sulfate 25mg/ml, 4ml محدودیت های مصرفی Morphine Sulfate 25mg/ml, 4ml نام دارو (Drug Name): Morphine Sulfate 25mg/m..

ادامه مطلب