داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Buprenorphine    0.3 m/ml, 1ml دسته N02AE01

طریقه مصرف دارو Buprenorphine    0.3 m/ml, 1ml محدودیت های مصرفی Buprenorphine    0.3 m/ml, 1ml نام دارو (Drug Name): Buprenorphine    0.3 m/ml, 1ml N0..

ادامه مطلب