داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Acetaminophen 10 mg/ml, 50ml دسته N02BE01

طریقه مصرف دارو Acetaminophen 10 mg/ml, 50ml محدودیت های مصرفی Acetaminophen 10 mg/ml, 50ml نام دارو (Drug Name): Acetaminophen 10 mg/ml, 50ml N02..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Acetaminophen 150 mg/ml, 4ml دسته N02BE01

طریقه مصرف دارو Acetaminophen 150 mg/ml, 4ml محدودیت های مصرفی Acetaminophen 150 mg/ml, 4ml نام دارو (Drug Name): Acetaminophen 150 mg/ml, 4ml N02..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Acetaminophen 150 mg/ml, 2ml دسته N02BE01

طریقه مصرف دارو Acetaminophen 150 mg/ml, 2ml محدودیت های مصرفی Acetaminophen 150 mg/ml, 2ml نام دارو (Drug Name): Acetaminophen 150 mg/ml, 2ml N02..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Acetaminophen 10 mg/ml, 100ml دسته N02BE01

طریقه مصرف دارو Acetaminophen 10 mg/ml, 100ml محدودیت های مصرفی Acetaminophen 10 mg/ml, 100ml نام دارو (Drug Name): Acetaminophen 10 mg/ml, 100ml N0..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Acetaminophen 150 mg/ml, 6.7ml دسته N02BE01

طریقه مصرف دارو Acetaminophen 150 mg/ml, 6.7ml محدودیت های مصرفی Acetaminophen 150 mg/ml, 6.7ml نام دارو (Drug Name): Acetaminophen 150 mg/ml, ..

ادامه مطلب