داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Caffeine (As Citrate) 10mg/ml دسته N06BC01

طریقه مصرف دارو Caffeine (As Citrate) 10mg/ml محدودیت های مصرفی Caffeine (As Citrate) 10mg/ml نام دارو (Drug Name): Caffeine (As Citrate) 1..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Caffeine (As Citrate) 10mg/ml, 3ml دسته N06BC01

طریقه مصرف دارو Caffeine (As Citrate) 10mg/ml, 3ml محدودیت های مصرفی Caffeine (As Citrate) 10mg/ml, 3ml نام دارو (Drug Name): Caffeine (As..

ادامه مطلب