داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Atovaquone/Proguanil Hydrochloride 250/100 mg دسته P01AX

طریقه مصرف دارو Atovaquone/Proguanil Hydrochloride 250/100 mg محدودیت های مصرفی Atovaquone/Proguanil Hydrochloride 250/100 mg نام دارو (Drug Name): A..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Atovaquone/Proguanil Hydrochloride 62.5/25 mg دسته P01AX

طریقه مصرف دارو Atovaquone/Proguanil Hydrochloride 62.5/25 mg محدودیت های مصرفی Atovaquone/Proguanil Hydrochloride 62.5/25 mg نام دارو (Drug Name): ..

ادامه مطلب