داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Artemether 80 mg دسته P01BE02

طریقه مصرف دارو Artemether 80 mg محدودیت های مصرفی Artemether 80 mg نام دارو (Drug Name): Artemether 80 mg P01BE02 شکل دارويي(Dosage Form)..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Artemether 40 mg دسته P01BE02

طریقه مصرف دارو Artemether 40 mg محدودیت های مصرفی Artemether 40 mg نام دارو (Drug Name): Artemether 40 mg P01BE02 شکل دارويي(Dosage Form)..

ادامه مطلب