داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Edetate Disodium   150 mg/ml دسته V03AB03

طریقه مصرف دارو Edetate Disodium   150 mg/ml محدودیت های مصرفی Edetate Disodium   150 mg/ml نام دارو (Drug Name): Edetate Disodium   150 mg/ml V03AB03 ش..

ادامه مطلب